top of page
Meer dan object

Meer dan object

Met als baseline 'Meer dan object' werden gemotiveerde opdrachtgevers uitgedaagd tot ambitieuze en vernieuwende plannen voor een kunstopdracht voor de publieke ruimte. Uit 22 inzendingen werden 5 opdrachtgevers uitgekozen, omwille van het innovatieve potentieel van hun projectvoorstel, hun potentiële voorbeeldfunctie als opdrachtgever en openheid naar een niet-traditionele visie op kunst in de (semi-) publieke ruimte.

- nieuwe publicatie -

- nieuwe publicatie -

Vanuit de rijke ervaring met de vijf piloottrajecten wenst de stuurgroep acht aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers en opdrachtgevers. De verwachting hierbij is dat deze aanbevelingen zowel op Vlaams als op lokaal niveau op korte en lange termijn zullen leiden tot concrete acties voor en door beleid en praktijk.

Vitrinepresentatie Pilootprojecten

Vitrinepresentatie Pilootprojecten

Van 7 december 2018 tot 8 januari 2019 loopt in het Atelier Bouwmeester een vitrinepresentatie over het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’.

BUILDING AN ART COMMUNITY

BUILDING AN ART COMMUNITY

1 juli 2018 - Happening in kader van het Pilootproject Tondelier

10 Taarten

10 Taarten

Pilootproject Heilig-Hartmonument Genk - Op 29 april 2018 wordt de kunstopdracht van Denicolai & Provoost ingehuldigd.

Heilig Hart Monument, Stad Genk

Heilig Hart Monument, Stad Genk

Pilootproject Stad Genk M O N U M E N T Naar aanleiding van weerstanden en weerkerende vragen rond nieuwe monumenten werd de Stad Genk uitgedaagd om tot een werkbare attitude te komen in het omgaan met herdenking. Een ‘herdenken’ van het Heilig Hartmonument was aanleiding voor het bevragen van het monumentale en de relatie met kunst in de publieke ruimte. Een relevant voorbeeld in een breder debat omtrent de toekomst van het monument.

Ressegem, Dorpskern

Ressegem, Dorpskern

Pilootproject Herzele D O R P S K E R N R E S S E G E M De kunstenaars kregen de vraag om de centraal gelegen open ruimte in het dorp Ressegem als uitgangspunt te nemen en de bewoners te betrekken in het onderzoeken van de verschillen in visie en beleving/waardering van die open ruimte en te peilen naar hun engagement naar deze open ruimte. De verschillen hoeven niet opgelost te worden, en ook de open ruimte zelf hoeft niet ingevuld. Welke rol neemt de kunst hier dan wel op?

Tondeliersite, Tondelier & Stad Gent

Tondeliersite, Tondelier & Stad Gent

Pilootproject Stad Gent & Tondelier NV N I E U W E W I J K T O N D E L I E R In deze opdracht staat een private speler ambitieus mee aan het roer en geeft een krachtig signaal dat kunst in het publieke domein niet louter een zaak is van publieke overheden. De betrokkenheid van een private partner in de ontwikkeling van publieke domein en de ambitie om de rol van kunst daarin op niet-traditionele wijze te laten onderzoeken door kunstenaars, biedt een inspirerend voorbeeld.

Collectie, Provincie Antwerpen

Collectie, Provincie Antwerpen

Pilootproject provincie Antwerpen O P E N B A A R H E I D & C O L L E C T I E Deze schijnbaar klassieke aanleiding voor een kunstintegratie biedt een ongebruikelijk uitgangspunt voor een artistiek onderzoek. De opdrachtgever is met een team van bemiddelaars/curatoren/kunstenaars op een grensverleggende manier aan de slag gegaan met kritische reflectie rond collectievorming en -beheer door een publieke overheid.

Denderzone Aalst

Denderzone Aalst

Pilootproject Stad Aalst en Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst S T E D E L I J K E T R A N S F O R M A T I E De context reikt de mogelijkheid aan om de rol voor kunst te onderzoeken in een context van stedelijke verandering waarbij schaal en lange duur de rode draad vormen. Daarnaast vormt de bijzondere opdrachtgeverscombinatie – een publieke opdrachtgever met een lokale culturele speler – een bijzondere uitdaging.

Open Talks, voorjaar 2015

Open Talks, voorjaar 2015

Tussentijdse kennisdeling T A L K S 'OPEN BA(a)R' In voorjaar 2015 wordt onder de naam ‘Openba(a)r’ een reeks avonden georganiseerd in het Atelier Bouwmeester waarop telkens de opdrachtgever, de bemiddelaar en de reeds gekende kunstenaars in gesprek gaan met een ruimer publiek van belangstellenden. Deze public talks stellen alle inhoudelijke elementen en vragen in elk project publiekelijk ter discussie en laten toe deze met inbreng van externen verder uit te diepen.

Symposium Pilootprojecten

Symposium Pilootprojecten

Symposium Pilootprojecten

Symposium Pilootprojecten

Kennisdeling traject S Y M P O S I U M Het symposium ‘Verbeelding en publiek domein. Mogelijkheden voor kunst in opdracht’ vond plaats op 11 december 2015 in de KVS te Brussel. Naast de presentatie van de publicatie werd de kennisontwikkeling doorheen de pilootprojecten aangegrepen om het met een publiek van professionals uit het kunstenveld en opdrachtgevers te hebben over het doorbreken van clichés en de vraag wat kunst in opdracht kan betekenen voor het publiek domein.

Kunstcel Departement CJM

Kunstcel Departement CJM

Initiatiefnemers piloottraject P A R T N E R

Initiatiefnemers piloottraject P A R T N E R De specifieke methodiek van pilootprojecten zet in op onderzoek en begeleiding met als doel kennisdeling en beleidsontwikkeling. Actoren uit een veld worden uitgenodigd om concrete projecten op te zetten in de praktijk om vandaar uit het beleid te inspireren. Naast de realisatie van projecten wordt een brede communicatie gevoerd over het leertraject via symposia en publicaties.

Initiatiefnemers piloottraject P A R T N E R Kunstenpunt is in dit eerste traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht van bij de start actief betrokken geweest als één van de drie initiatiefnemende partners. Kunstenpunt spant zich in om de lokale ervaring in verbinding te stellen met internationale expertise aangaande Kunst in Opdracht. Zij richten zich daarbij op zowel overheidsdiensten, instellingen als kunstenaars.

Ressegem, Gemeente Herzele

bottom of page