top of page

FAQ

SELECTIE KUNSTENAARS

 

Kan een opdrachtgever zelf een kunstenaar kiezen?

 

Als een opdrachtgever aan een kunstenaar al een mondelinge of schriftelijke toezegging heeft gedaan, kunnen de Pilootprojecten geen meerwaarde betekenen. Deze projecten zullen niet als pilootproject geselecteerd worden. In lijn met de ambitie van de pilootprojecten, is deelnemen enkel zinvol wanneer de opdrachtgever bereid is om in dialoog te gaan over de keuze van een kunstenaar en om uitgedaagd te worden door een atypisch proces van selectie van artistiek werk - wat eventueel kan leiden tot een andere keuze dan wat hij voor ogen had. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de vijf pilootprojecten om een diversiteit aan scenario's te doorlopen. Dit betekent dat de opdrachtgever op verschillende wijzen kan begeleid worden naar een keuze (advies door deskundige, via commissie, participatief traject ...).

 

Door wie gebeurt de selectie van kunstenaars?

 

Na de selectie van de opdrachtsituaties die we meenemen in het traject van de Pilootprojecten, worden deskundigen uitgenodigd om een voorstel te doen voor een plan van aanpak per project over hoe de bemiddeling tussen opdrachtgever en kunstenaar idealiter kan plaatsvinden (rekening houdend met de context, de vraag van de opdrachtgever, het piloterend karakter van de projecten enz). De stuurgroep zal uit die voorstellen per project een bemiddelaar selecteren om in dialoog te treden met de opdrachtgever over een draaiboek voor selectie. De Pilootprojecten zijn bedoeld om verschillende selectiescenario's uit te proberen. Deze gang van zaken impliceert dat het niet a priori duidelijk is wie de eindbeslissing neemt over de te selecteren kunstenaar aangezien dit per project zal variëren (vb mate waarin de opdrachtgever dit mandaat delegeert aan een artistiek adviseur, een commissie van experts, een overleg met gebruikers, enz).

 

Is de keuze van kunstenaars beperkt tot de kunstenaars die zich aanmeldden voor de pool?

 

Voor een of meerdere van de vijf pilootprojecten zal inderdaad gewerkt worden met de pool van kunstenaars die zich zelf aangemeld hebben. Voor andere pilootprojecten laat de selectieprocedure van de kunstenaars ruimte om ook kunstenaars te betrekken van buiten de pool van aangemelde kunstenaars om op een project te werken.

 

 

BUDGET

 

Hoeveel budget moeten we voorzien voor een conceptvergoeding van de kunstenaar(s)?

 

De conceptvergoeding zal afhankelijk van project tot project en zal van kunstenaar tot kunstenaar verschillend zijn. Als ondergrens hanteren we 1.250 euro (excl. btw) per kunstenaar, als bovengrens 2.500 euro (excl. btw). In welke fase van het project moeten we de conceptvergoedingen voor kunstenaars voorzien? De conceptvergoedingen zijn nog dit jaar (2014) te betalen. De opdrachtgever dient dit beperkte bedrag in principe te voorzien in zijn begroting van 2014. Indien de opdrachtgever geen budget voor conceptvergoedingen kan voorzien in 2014, kan hij nog steeds deelnemen aan de Pilootprojecten. De initiatiefnemers van de Pilootprojecten voorzien immers een verdubbeling van het bedrag dat door de opdrachtgever vrijgemaakt wordt. Door deze samenvoeging van budgetten is het mogelijk dat eerst het budget van de Pilootprojecten wordt besteed, en nadien pas (in 2015) dat van de opdrachtgever.

 

Indien ons budget voor de pilootprojecten hoger ligt dan 15.000 euro, kunnen de initiatiefnemers dan ook een hoger bedrag dan 15.000 euro investeren per pilootproject?

 

15.000 euro is het verzekerde minimumbedrag dat we per pilootproject kunnen inbrengen. Stel dat een opdrachtgever zelf bijvoorbeeld een budget kan vrijmaken van 40.000 euro, dan bestaat de kans dat we ook vanuit de Pilootprojecten hetzelfde bedrag (40.000 euro) kunnen inbrengen indien de financiële puzzel voor het geheel van de projecten dit toelaat. De verdubbeling boven 15.000 is met andere woorden niet a priori mogelijk en kan pas bevestigd worden na evaluatie van de budgettaire consequenties van alle projecten samen.

 

 

TIMING

 

Wanneer stopt de voorziene begeleiding in het kader van de Pilootprojecten? Wat als mijn project langer loopt dan die periode?

 

Het is mogelijk dat een project een langere tijd in beslag neemt dan de periode waarin de Pilootprojecten Kunst in Opdracht lopen. De initiatiefnemers voorzien tot de zomer van 2015 begeleiding. Als er na die periode nog nood is aan begeleiding (artistieke, technische...), dan zal de opdrachtgever hiervoor zelf een budget moeten voorzien.

 

Moet de realisatie van onze kunstopdracht volledig afgerond zijn voor eind 2017?

 

In theorie is de deadline van realisatie inderdaad december 2017 maar het is denkbaar een groter project bv niet binnen die termijn realiseerbaar is. In zo'n geval kan hier gemotiveerd van afgeweken worden mits overleg. Wel moet de opdrachtgever garant staan dat het werk gerealiseerd zal worden. In zo'n geval ondertekent de opdrachtgever een engagementscontract, waarin vastgelegd wordt binnen welke termijn de realisatie van de kunstopdracht zal gebeuren.

 

 

AARD OPDRACHTGEVER

 

Mag een kunstorganisatie ook een voorstel voor pilootprojecten indienen?

 

Een kunstorganisatie die gesubsidieerd wordt binnen het Kunstendecreet mag zelf geen voorstel indienen, maar kan wel als partner optreden voor een andere opdrachtgever van buiten de kunstensector. Met de pilootprojecten willen we immers het draagvlak voor kunst buiten de kunstensector vergroten.

 

Kan een cultuurcentrum opdrachtgever zijn?

 

Ja, aangezien de werkingssubsidies voor cultuurcentra worden toegekend op basis van het decreet op het lokaal cultuurbeleid en niet op basis van het Kunstendecreet, beschouwen we de cultuurcentra in dit kader niet als kunstensector en komen ze dus in aanmerking als opdrachtgever.

 

bottom of page