top of page

Oproep opdrachtgevers

Om met de 5 piloottrajecten de traditionele wegen van kunst in opdracht te kunnen verlaten, zoeken we gemotiveerde opdrachtgevers met een spannende context voor kunst in opdracht. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, het agentschap Kunsten en Erfgoed, het steunpunt voor beeldende kunst BAM en het team Vlaams Bouwmeester doen een oproep aan opdrachtgevers voor innoverende kunstprojecten voor de (semi)publieke ruimte rond het thema ‘Meer dan object’.

Samen innoveren

 

Met deze oproep willen de initiatiefnemers de traditionele wegen van kunst in opdracht verlaten. Het gaat niet louter om het creëren van materiële, duurzame, contextgebonden objecten, maar om het vinden van een artistiek antwoord op de vraag wat de publieke ruimte vandaag kan betekenen. Deze pilootprojecten hebben als doel vijf grensverleggende kunstprojecten te realiseren en zo bestaande praktijken, samenwerkings-verbanden en (wetgevende) kaders open te breken en te vernieuwen.

 

Zowel opdrachtgevers als kunstenaars worden uitgenodigd om de bestaande vooronderstellingen, gewenste effecten en verwachtingen te doorbreken en de klassieke tegenstellingen van kunst in opdracht verder uit te dagen: permanent vs. tijdelijk, materieel vs. immaterieel, duurzaam vs. tijdelijk, locatiegebonden vs. locatieloos, klassieke vs. nieuwe media, etc …

 

Hoe deelnemen?

 

De oproep aan opdrachtgevers heeft in de eerste plaats tot doel innovatieve projectvoorstellen te selecteren voor de Pilootprojecten Kunst in Opdracht en richt zich zowel tot publieke (openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten), semipublieke (gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen) als private opdrachtgevers (op voorwaarde dat het kunstwerk publiek toegankelijk zal zijn). Kandidaten dienen zich aan te melden voor de deadline met het voorziene inschrijvingsformulier.

 

Realisatie, timing, budget 

 

De vijf geselecteerde voorstellen worden gerealiseerd in Vlaanderen of Brussel. De productie kan starten vanaf het voorjaar van 2015 en mondt uit in een realisatie ten laatste eind 2017. Voor elk van de vijf trajecten wordt door de Vlaamse Overheid begeleiding voorzien door een stuurgroep, een projectcoördinator en externe deskundigen, plus een minimumbudget van 15.000.- EUR als tegemoetkoming in de productiekosten. De opdrachtgever dient zelf minstens een evenwaardig budget te voorzien voor productie.

 

Criteria bij selectie

 

> De innovatieve visie en het ambitieniveau van de opdrachtgever

> De voorbeeldfunctie, de kritische massa en het potentieel van de voorgestelde context of plek

> De procesbereidheid en motivatie van de opdrachtgever

> Welke omkadering en samenwerkingsverbanden worden aangeboden

> De technische en budgettaire haalbaarheid

 

Tegelijk met de oproep aan opdrachtgevers kunnen geïnteresseerde kunstenaars zich kandidaat stellen voor een pool. Lees ook: Oproep Kunstenaars

 

Fasering van de pilootprojecten

 

Na de selectie van vijf opdrachtgevers, kiezen opdrachtgever en stuurgroep per project een deskundige. De deskundige zal de opdrachtgever begeleiden in de selectie van de kunstenaar. Eenmaal de kunstenaar gekozen en het basisconcept is voorgesteld,  stelt de stuurgroep in overleg met de respectievelijke opdrachtgevers vijf projectteams samen. Elk projectteam zal bestaan uit een opdrachtgever, een kunstenaar en externe deskundigen die het proces mee zullen begeleiden en hun kennis en expertise delen. Deze projectteams werken de opdrachtformulering en de kunstvoorstellen verder uit tot een definitief concept en contract.

STEL JE KANDIDAAT!
 
 
Wat indienen?

 

Elk projectvoorstel bestaat uit:  

> Een compleet ingevuld en ondertekend formulier:

Inschrijvingsformulier opdrachtgevers (.doc)

> Eventueel extra info over de opdrachtgever

> Eventueel visueel materiaal

> Eventuele intentieverklaringen projectpartners

 

 

Wanneer indienen?

 

DEADLINE is 30 april 2014 - 17:00 Belgische tijd!

 

Hoe indienen?

 

Voorstellen moeten ingediend worden in het Nederlands. Inschrijvingsformulieren (+ eventuele bijlagen) moeten per e-mail gestuurd worden naar 

pilootprojecten@bamart.be met als onderwerp ‘Kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht + uw naam’. 

 

Bijkomend wordt gevraagd om 1 exemplaar van het inschrijvingsformulier af te printen, te ondertekenen en met de post te bezorgen met vermelding 'kandidatuur Pilootprojecten Kunst in Opdracht' aan BAM, coördinator pilootprojecten, Bijlokekaai 7d, 9000 Gent.

 

De bijlagen die uw kandidatuur versterken maar niet verplicht zijn, stuurt u bij voorkeur per e-mail. Hou rekening met de beperkte bestandsgrootte bij het verzenden van e-mails.

 

BAM, het team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Kunsten en Erfgoed kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het zoek raken van inschrijvingen door verzending.

 

 

Na indiening?

 

Elke inzender ontvangt voor ontvangst van het formulier en de eventuele bijlagen een bevestiging per e-mail, die als bewijs van deelname geldt indien aan alle voorwaarden uit de call is voordaan.

Het ontvangen materiaal wordt niet teruggestuurd.        

Alle niet-geselecteerde opdrachtgevers die een voorstel ingediend hebben, zullen hiervan op de hoogte gebracht worden na afloop van de selectieprocedure.

 

Reglement
 

Een uitgebreide toelichting van het doel en procesverloop van de pilootprojecten, presentatie van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland is te vinden in het Reglement.

 

FAQ
 

Een antwoord op veel gestelde vragen is te vinden bij de FAQ.

 

bottom of page