top of page

Structuur

Om pilootprojecten te realiseren moeten opdrachtgevers de juiste kunstenaars vinden en vice versa, wordt visie gekoppeld aan artistiek onderzoek, en bevorderen bemiddeling, kennisoverdracht en expertise de productie en effectieve realisatie. We willen de pilootprojecten een professioneel kader bieden met ruimte voor innovatie en experiment. Een gestructureerd proces brengt de nodige deskundigheden samen. De stuurgroep, de coördinator van de pilootprojecten, de opdrachtgevers, de kunstenaar(s) en de deskundigen, zijn de sleutelfiguren in dit proces.

 

Stuurgroep

 

De stuurgroep is voor de pilootprojecten het overkoepelend orgaan. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vlaamse Minister van Cultuur, het team Vlaams Bouwmeester, de Kunstcel van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het departement zelf, Kunstenpunt en de coördinator van de pilootprojecten. De stuurgroep wordt in functie van de noden aangevuld met externe deskundigen. De stuurgroep bepaalt het algemene kader van het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht (zoals doelstellingen, call, reglement,...) en selecteert de projecten. De stuurgroep heeft een klankbordfunctie voor de pilootprojecten, stuurt, volgt en evalueert het hele ontwikkelingsproces.

 

Deskundigen

 

De vraag en behoefte naar een professionele omkadering en ondersteuning van kunstopdrachten bij opdrachtgevers is gestegen. Deze nood staat niet alleen in relatie tot de stijging van de vraag maar wijst ook op een bekommernis om de continuïteit van ondersteuning in een traject te kunnen waarborgen en bijgevolg de kwaliteit van een kunstopdracht te kunnen maximaliseren. De Pilootprojecten Kunst in Opdracht zullen doorheen het volledige traject aandacht besteden aan deskundige ondersteuning en hier ook evaluatietools voor ontwikkelen zodat de opgedane kennis kan overgedragen worden aan toekomstige projecten. Er is specifiek nood aan professionele omkadering om zowel de inhoud van de kunstopdracht af te bakenen en te formuleren als de artistieke selectie voor het betreffende project te bepalen. Het kan ook bemiddeling vergen om de opdrachtgever te helpen in het wegwijs maken in de artistieke mogelijkheden voor het project. Na de artistieke selectie is verdere projectbegeleiding nodig die start met het begeleiden van de opdrachtgever en de kunstenaar in het helpen concretiseren van een eerste artistiek voorstel tot een definitief concept en de daarbij horende contractonderhandeling. Ten slotte treedt de realisatiefase in waarbij naargelang de aard van het artistiek voorstel naast de relatie met de de publieke ruimte, ook professionele omkadering welkom kan zijn voor de coördinatie en productie van het artistieke luik en/of bemiddeling met een publiek. Ook aspecten van behoud en beheer kunnen in een traject aan bod komen en artistieke deskundige ondersteuning nodig hebben.

 

Projectteam 

 

In samenspraak met de opdrachtgever stelt de stuurgroep per project een team van deskundigen samen, dat de visie en ambitie van het pilootproject verder uitwerkt. Elk projectteam verenigt kunstenaars, opdrachtgevers en externe professionele deskundigen met het oog op de realisatie van een pilootproject. 

 

Coördinator Pilootprojecten 

 

De coördinator is de spilfiguur van het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht en schakelt tussen strategisch en operationeel niveau. De coördinator waakt erover dat alle aspecten van het project steeds mee in het blikveld worden genomen, organiseert de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het overleg met externe bevoegde instanties. 

bottom of page